e-Canvas Social

O e-Canvas Social é unha ferramenta en liña que permite de maneira sinxela analizar os aspectos crave dun proxecto de economía social, permitindo reflexionar sobre as súas posibilidades de éxito.

Esta ferramenta ten en conta as particularidades que definen os proxectos de emprendemento social, incluíndo tanto os aspectos máis empresariais como o impacto e beneficio que xerará na súa contorna.

MeLLora a oUtros canvas

e-Canvas Social é unha evolución doutros modelos de negocios “canvas” xa existentes. Recolle o mellor de cada un, engadindo outros aspectos novos que o converten na mellor ferramenta para servir de apoio na análise e reflexión de novos proxectos de marcado carácter social.

Comparativa con oUTros modelos de canvas